с. Кочережки. Кочерезький навчально-виховний комплекс "Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок"

 

М.О. класних керівників


Відділ освіти 
Павлоградської районної державної адміністрації
Кочерезький  навчально-виховний  комплекс
 
                             “Схвалений”                                                                                                   “Затверджую”                               
                     педагогічною  радою
протокол  №___від____________________                                             директор_________________В.І. Василенко
 
 
              РІЧНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ
МЕТОДИЧНОГО  ОБ’ЄДНАННЯ 
КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
НА  2013-2014  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК
 
 
Дані
 про  педагогічних  працівників
  методичного  об’єднання класних керівників

№з/п

ПІБ класного керівника

Дата народження

Педагогічний стаж

Стаж класного керівника

клас

1.

Васько Галина Володимирівна

18.05.67

28

28

1

2.

Хоцевська Валентина Анатоліївна

01.08.63

31

30

2

3.

Мирна Тамара Миколаївна

11.01.65

26

26

3

4

Гайдамака Наталя Григорівна

29.04.69

28

26

4

5.

Шляхова Людмила Василівна

19.06.73

20

6

5

6.

Тишкевич Тетяна Леонідівна

21.05.64

15

7

6

7.

Доля Ельвіра Леонтіївна

11.07.65

25

9

7

8.

Парова Світлана Вікторівна

01.01.67

27

21

8

9.

Мішуста Тетяна Михайлівна

24.06.76

9

5

8

10.

Лященко Олександр Миколайович

18.02.68

18

7

10

11.

Ляшенко Наталя Іванівна

30.05.64

27

23

11

12.

 

 

 

 

 

 

Лященко Інна Миколаївна

11.04.70

24

10

Педагог-організатор

 

 
Ділова гра
«Нестандартні форми методичної роботи»
Ділова гра — нетрадиційна форма, яка базується на імітації виробничих ситуацій, розв’язанні різних завдань. Доцільно брати для ділових ігор такі узагальнені теми: гуманізація і демократизація стосунків у колективі, захист передового досвіду, освоєння інноваційних технологій, створення моделі випускника, розробка програм розвитку.
ХІД ДІЛОВОЇ ГРИ
І. Знайомство
Робота в парах «Прорекламуй партнера»
Охарактеризувати свого партнера за професійними якостями. Скласти рекомендацію для прийому на роботу.
ІІ. Правила роботи в групі
Повага до іншого
Щирість і відвертість
Конфіденційність
Тут і зараз
Відповідальність під час обговорення
Активно брати участь уроботі семінару
Мислити нестандартно!
ІІІ. Повідомлення теми заняття
ІV. Формулювання очікувань учасників
V. Теоретична частина
Міні-лекція
Найчастіше методична робота — це проведення психолого-педагогічних семінарів, засідань методичних об’єднань класних керівників, науково-практичних конференцій. Хоча нестандартні форми методичної роботи — це творчість, мистецтво.
У посібнику І. П. Підласого «Педагогіка» перелічується 36 типів нестандартних занять. Кульневич та Т. П. Лакоценіна виділяють такі групи нестандартних занять:
змінений спосіб організації (лекції, захист ідей);
імітація виду діяльності (експедиція);
ігрова змагальна основа (вікторина, КВК);
трансформація стандартних способів (семінар, залік, моделювання);
оригінальна організація (взаємонавчання);
аналогія певних дій (аукціон);
аналогії відомих форм (диспут, дослідження).
Вимоги до методичної роботи:
• науковість;
• конкретність і системність;
• систематичність;
• оперативність.
Під час планування методичної роботи особливе значення надається вивченню не лише результатів навчання й виховання школярів, а й усебічному оцінюванню особистісних рис і професійних умінь учителя. Перехід до особистісно зорієнтованої моделі освіти, організація методичної роботи на діагностичній основі потребують переходу до особистісно зорієнтованої моделі в роботі з кадрами.
Однією з головних форм методичної роботи в школі є робота методичного об’єднання класних керівників.
Діяльність МО спрямована на розв’язання таких завдань:
• забезпечення, засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів виховання;
• постійне підвищення рівня методичної підготовки;
• обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
• виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації виховання;
• створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю;
• забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.
Робота методичних об’єднань передбачає:
• діагностику утруднень класних керівників;
• вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;
• розробку рекомендацій щодо змісту, методівта форм організації освітньо-виховної діяльності;
• підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу;
• вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду;
• створення банку даних актуального досвіду;
• вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників та вихователів;
• здійснення моніторингу ефективної діяльності.
Форми методичної роботи:
• курси підвищення кваліфікації;
• психолого-педагогічні семінари;
• проблемні семінари;
• індивідуальне наставництво;
• школа молодого класного керівника і конкурс «Класний керівник року»;
• конкурс «Краще методичне об’єднання класних керівників»;
• педагогічні читання;
• педагогічні конференції;
• самоосвіта.
Незважаючи на величезне різноманіття для більшості нестандартних форм характерні загальні риси:
• колективні способи роботи і значна творча складова;
• активізація пізнавальної діяльності;
• партнерський стиль взаємовідносин;
• інформаційно-пізнавальна суть;
• розкриття внутрішньої суті явища;
• ініціативність;
• застосування здобутих знань у роботі;
• розвиток комунікативних умінь.
Використання нестандартних форм колективного розв’язання різних психолого-педагогічних конфліктів, складних педагогічних проблем, пошуку інновацій. Учасники стають активними зацікавленими виконавцями всіх колективно-творчих наробок, які отримали. Гуманістична спрямованість сучасних форм дає можливість під час використання їх у роботі з класними керівниками та вихователями формувати в них здатність розуміти внутрішній світ іншої людини, здатність володіти собою, фахову самосвідомість, комунікативність, фахову проникливість, педагогічну інтуїцію, формувати сучасний стиль педагогічного мислення.
Нестандартні форми методичної роботи дають змогу активізувати особистісний потенціал класних керівників, створити умови для пошукової дослідницької діяльності. Серед найпоширеніших і найефективніших форм можна виділити:
• тренінги;
• психолого-педагогічні консиліуми;
• ділові ігри;
• методичні сесії;
• науково-практичні конференції;
• педагогічні читання та ін.
Брифінг — заняття, на якому представляються цікаві факти стосовно даної теми, які потім складають основу для подальшого обміну запитаннями і відповідями.
Дебати — обмін думками між фракціями, які дотримуються протилежних поглядів, метою якого є вироблення загальних положення.
Дискусія — обмін думками всередині групи.
Майстерня — можливість обговорити або дізнатись про практичні підходи до здійснення задуманого, подолання певних складних ситуацій. Акцент ставиться на практичних, а не на теоретичних аспектах.
Психологічний практикум — поєднання заздалегідь підготовлених теоретичних матеріалів та практичне їх використання в конкретних ситуаціях.
Методична скарбничка — обмін досвідом. Проводиться наприкінці навчального року. Творчі знахідки обговорюються.
Ділова гра — колективне розв’язання педагогічних проблем. Учасники виконують різні ролі, програють ситуацію і знаходять шляхи розв’язання конфлікту.
Тренінг — форма групової роботи, що розвиває навики співпраці і знаходження компромісу.
Презентація досвіду — представлення матеріалів одного з класних керівників. У проведенні беруть всі члени методичного об’єднання. Попередньо створюється творча група, планується робота. Можливо залучення батьків та учнів.
Портфоліо — створення кожним класним керівником папки, де кожен самостійно фіксує свої здобутки, збирає наробки, грамоти, подяки тощо.
Рекомендації щодо впровадження нестандартних форм методичної роботи
• Чітко сформулювати мету проведення заходу.
• Створити позитивну атмосферу.
• Використовувати різноманітні методи навчання.
• Опиратися на суб’єктивний досвід учасників.
• Створювати ситуацію успіху.
• Орієнтуватись на самостійно здобуті знання, давати змогу керувати власним часом.
• Давати змогу кожному висловити думку про доцільність використання цієї форми.
• Створювати групи складом у 5–7 учасників.
• Не треба переобтяжувати заняття теоретичною інформацією, необхідно планувати час на практичне застосування знань.
• Заняття повинно закінчуватися розробкою варіантів застосування набутих знань і навиків.
VІ. Практична частина
1. Мозковий штурм «Що таке методична робота?»
Робота у групах (створити 2 групи).
На аркушах написані назви різноманітних форм роботи. Перший групі пропонують вибрати зі списку традиційні форми, а другій — нестандартні форми.
2. Теоретичний аукціон
На окремих аркушах надруковані визначення нестандартних форм роботи. Підібрати відповідні до них терміни.
3. Методична скарбничка
Обмін досвідом. Які нестандартні форми ви використовуєте у своїй роботі?
4. Невербальні засоби зображення
Робота у групах (3–4 групи). Зобразити символ класного керівника у вигляді явищ природи, предмета, рослин.
5. Методичний sms-центр
Робота в кабінеті інформатики.
Створення моделі діяльності класного керівника.
VІІ. Рефлексія
Чи справдилися очікування учасників? (Обмін думками.)
VІІІ. Підсумки заняття
 
П Л А Н
засідань  методичного об’єднання 
класних керівників
на  2013 – 2014 навчальний  рік

 

№  з/п

 

Зміст  засідань

    Термін виконання

 

Примітка

 

1.

 Про підсумки виховної роботи за 2011-2012 н.р.  Основні напрямки  виховної роботи на 2012-  2013 н.р.

 Затвердження плану роботи МО класних керівників на 2012-2013 н.р.

 

вересень

 

 

 

 

 

 

2.

Про підвищення теоретичного, науково-методичнго рівня підготовки класних керівників

Анкетування з метою з’ясування труднощів у роботі

 

листопад

 

 

 

 

 

3.

 Про результати виховної роботи за І семестр

Планування виховної роботи на ІІ семестр

 

грудень

 

 

 

 

 

4.

 

Патріотичне виховання в системі виховної роботи школи

Забезпечення виконання єдиних підходів до виховання учнів

 

лютий

 

 

 

 

5.

Творчі звіти класних керівників.

Анкетування за підсумками роботи

травень

 

 

 

 

 
 
Графік  проведення  відкритих позакласних  заходів

 

 

П.І.Б. педпрацівника

 

Тема  відкритих  заходів

 

 

Дата

проведення

 

Примітки

1.

Васько Галина Володимирівна

Свято Букваря

 

квітень

 

 

2.

Хоцевська Валентина Анатоліївна

Мамине свято

 

березень

 

 

3.

Мирна Тамара Миколаївна

 

 

Свято осені

листопад

 

 

4.

Гайдамака Наталя Григорівна

Новорічний карнавал

 

грудень

 

5.

Шляхова Людмила Василівна

 

Свято до Дня захисника Вітчизни

 

лютий

 

6.

Тишкевич Тетяна Леонідівна

 

 

Свято осені

 

листопад

 

7.

Доля Ельвіра Леонтіївна

 

  Свято до 8 Березня «Раді ми дівчат вітати»                                  

 

 

березень

 

8.

Парова Світлана Вікторівна

 

 

Шевченківський КВК

 

березень

 

9.

Мішуста Тетяна Михайлівна

 

 

Новорічний вернісаж

 

грудень

 

10

11

Ляшенко Наталя Іванівна

 

Вечір зустрічі випускників

 

лютий

 

 

Лященко Інна Миколаївна

 

Урочиста лінійка прийому учнів 4 класу в піонери

 

травень

 

 

 

Проблема області :
Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості.
 
Проблема району:
 
Створення умов розвитку інноваційної особистості 
через формування креативно-індивідуального стилю 
педагогічної діяльності.
 
Проблема школи:
 
Розвиток творчих здібностей учнів 
через формування креативно – індивідуального стилю педагогічної діяльності
 на основі дослідницької та сільськогосподарської роботи
 в умовах школи – комплексу.
 
Основні  завдання  методичного об’єднання класних керівників
Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань  психології та педагогіки.
Забезпечення  реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.
Озброєння класних керівників сучасними комукативними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.
Координація  планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.
Вивчення, узагальнення  та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.
Сприяння створення  й розвитку системи  виховної роботи класних колективів.
Основні функції  методичного об’єднання класних керівників
Організовує колективне планування  й колективний аналіз діяльності класних колективів.
Координує виховну діяльність  класних колективів  та організовує їхню взаємодію в педагогічному  процесі.
Визначає та узгоджує  принципи виховання та  соціалізації учнів.
Організовує вивчення та застосування класними керівниками  сучасних технологій виховання, 
форм і методів виховної роботи.
Здійснює обговорення  соціально-педагогічних програм класних керівників і творчих груп педагогів, 
матеріалів узагальнення  передового педагогічного досвіду класних керівників.
Оцінює роботу  членів об’єднання, подає адміністрації школи пропозиції щодо заохочення класних керівників.
ПЛАН
роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників 5 - 11 класів та класоводів  на 2013 - 2014  навчальний рік
ВЕРЕСЕНЬ 
Аналіз  виховної роботи у 2013 - 2014 навчальному році (5.09.13р.).
Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на 2013 - 2014 навчальний рік (5.09.13р.).
Затвердження перспективного плану роботи шкільного МО класних керівників на 2013 - 2014 навчальний рік (10.09.13р.).
Затвердження планів роботи МО класних керівників на І семестр 2013 - 2014 навчального року (10.09.13р.).
Вибори голови МО 1-11 класів (10.09.13р.). Затвердження планів виховної роботи (до 10.09.13р.).
Консультації з питань виховної роботи для класних керівників (протягом місяця ).
Організація роботи шкільного самоврядування «Первоцвіт».
Участь у заходах Місячника безпеки життєдіяльності дітей (протягом місяця)
Теоретичний семінар для керівників МО класних керівників «Проблеми розвитку учнівського самоврядування в школі» (15.09.13р.).
ЖОВТЕНЬ 
Участь у заходах Місячника екологічного виховання «Земля – наш спільний дім» (протягом місяця)
Відвідування виховних заходів класного керівника, який працює в п’ятому класі в рамках адаптації учнів до середньої школи (протягом місяця).
Проведення анкетування учнів п’ятих класів з метою виявлення рівня адаптації (до 10.10.13р.).
 
ЛИСТОПАД 
Участь класних керівників у тематичному семінарі «Адаптація 5 класу».
Аналіз результатів анкетування класних керівників, ознайомлення з діаграмою рівня методичної підготовки педагогів із питань виховання.
З’ясування, якої методичної допомоги потребують класні керівники (протягом місяця).
Відвідування показових виховних годин та обговорення їх.
Участь у Місячнику правових знань «Бережи мене, мій законе!» (протягом місяця).
ГРУДЕНЬ 
Огляд літератури з проблем виховної роботи (протягом місяця).
Участь у заходах Місячника національного виховання (протягом місяця).
Відвідування показових виховних годин та обговорення їх.
Участь у проведенні святкових заходів.
Участь у проведенні  ряд заходів з питань охорони життя і здоров’я дітей під час проведення свят та  в канікулярний час.
СІЧЕНЬ
Підведення підсумків виховної роботи за перший семестр 2013 - 2014 навчального року   (з 13.01.14р. до 20.01.14р.).
Планування виховної роботи на другий семестр (з 13.01.13р. до 20.01.14р.).
Підведення результатів рейтингу поведінки та рейтингу навчальних досягнень класних колективів за І семестр 2013 - 2014 навчального року (з 13.01.14р. до 20.01.14р.).
Консультації з питань виховної роботи для класних керівників (протягом місяця)
Відвідування показових виховних годин та обговорення їх.
 
ЛЮТИЙ 
Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб (01-14.02.2014р.)
Організація роботи органів шкільного самоврядування «Первоцвіт» на ІІ семестр 2013 – 2014, н.р. (04.02.2014р.).
Семінар – практикум «Використання інтерактивних технологій в виховній роботі з учнями початкової школи».
Участь у Місячнику інтелектуала (протягом місяця ) Вивчення питання «Організація роботи з дітьми пільгових категорій». (14.02-25.02)
Відвідування показової  виховної  години та обговорення її.
БЕРЕЗЕНЬ 
Участь у Місячнику родинно – побутової культури (протягом місяця )
Семінар-практикум для класних керівників «Роль класного керівника на батьківських зборах».
Вивчення нових технологій організації виховного процесу (протягом місяця ).
Відвідування показових виховних годин та обговорення їх.
 
КВІТЕНЬ 
Участь у Місячнику спорту та здоров'я (протягом місяця ).
Ознайомлення з новими надходженнями фахової літератури (протягом місяця).
Участь у тематичному і персональному контролі за виховним процесом (протягом місяця).
Відвідування показової  виховної  години та обговорення її..
 
ТРАВЕНЬ 
Підбиття підсумків роботи з виховання учнів у навчальному році та визначення завдань колективу на новий навчальний рік .
Проведення анкетування класних керівників та учнів за підсумками роботи за рік
Аналіз роботи МО класних керівників за поточний рік.
Відвідування показової  виховної  години та обговорення її.
Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду класних керівників (протягом місяця).
Участь у Місячнику благоустрою та озеленення.
 Засідання методичного об’єднання 
Засідання І